YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Stanovy

občianskeho združenia
logo_vh_web_smallVedecká hračka

I. Základné ustanovenie

 1. VEDECKÁ HRAČKA je dobrovoľné záujmové nepolitické neštátne občianske združenie pôsobiace v Slovenskej republike ustanovené podľa zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Sídlo občianskeho združenia VEDECKÁ HRAČKA (ďalej združenie): Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica.
 3. Združenie je samostatná právnická osoba.
 4. Pre naplnenie svojho poslania a cieľov môže združenie mať zamestnancov a nadobúdať do vlastníctva majetok.
 5. Združenie vzniklo 18. januára 1995 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

II. Poslanie a ciele

 1. Rozvíjať záujmové voľnočasové technické a výtvarné aktivity, predovšetkým detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, priemyselnoprávnej ochrane, výrobe, rozširovaniu a propagácii vedy, techniky, najmä vo forme vedeckých hračiek a hier.
 2. Cieľom združenia je:
  • vytvoriť vlastnú stálu interaktívnu výstavu Vedecká hračka,
  • prispieť k vybudovaniu centra hravého vedecko-technického poznávania na Slovensku,
  • navrhovať, skúšať, priemyselnoprávne chrániť a popularizovať hračky ako edukačné médiá (predovšetkým vedecké hračky a hry),
  • spracúvať a rozširovať informácie a znalosti o vedeckých hračkách a centrách vedy,
  • motivovať vytvorenie trhu s netradičnými poznávacími hračkami, hrami a hlavolamami, tzv. vedeckými hračkami.
 3. Vedecké hračky a hry približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav a sú určené na poznávaciu hru pre deti, mládež, rodiny a iné kolektívy, prispievajú k súdržnosti rodiny a všeobecnej harmonizácii vzťahov.
 4. Naplnenie poslania a cieľa združenia sa dosahuje:
  • usporadúvaním medzinárodných súťaží o pôvodné vedecké hračky, hry a hlavolamy.
  • účasťou a usporadúvaním vynálezcovských, vedecko-technických a hračkárskych prehliadok, výstav, súťaží a vzdelávacích podujatí.
  • vydávaním informačno-propagačných materiálov a publikácií.
  • poskytovaním informácií v rôznych formách (materiálnej na výstavách, papierovej, elektronickej ap.)
  • spoluprácou so slovenskými a zahraničnými subjektmi, ktoré sa zameriavajú na rozvoj vedecko-technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov alebo sú zamerané na hračku a hru, najmä so školami s neziskovými organizáciami a inštitúciami.
  • návštevami a spoluprácou s centrami vedy a múzeami hračiek.
  • poskytovaním poradenstva v oblasti hračiek, edukačných médií, tvorivosti a priemyselnoprávnej ochrany.

III. Členstvo a orgány

 1. Individuálnym členom VEDECKEJ HRAČKY sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má viac ako 6 rokov a so súhlasom predsedníctva aj cudzí štátny príslušník.
 2. Členstvo vzniká, keď predsedníctvo zaregistruje:
  • písomnú prihlášku alebo
  • ústnu osobnú žiadosť účastníka súťaže Vedecká hračka.
 3. Členstvo zaniká:
  • zaevidovaním písomného oznámenia člena,
  • neospravedlnenou neúčasťou na valnom zhromaždení,
  • úmrtím,
  • vylúčením alebo vyškrtnutím na základe rozhodnutia predsedníctva v prípade vážneho porušenia stanov alebo protiprávneho konania.
 4. Členstvo podľa bodu 2b) zaniká po roku, ak účastník súťaže nepodá písomnú správu.
 5. Orgánmi združenia sú:
  • valné zhromaždenie,
  • predsedníctvo,
  • dozorná rada.
 6. Zásady práce orgánov združenia určuje organizačný poriadok.
 7. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie všetkých členov, ktoré:
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnenia,
  • schvaľuje organizačný poriadok združenia, jeho zmeny a doplnenia,
  • volí členov predsedníctva a predsedu združenia,
  • volí členov dozornej rady a jej predsedu,
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
  • schvaľuje výšku ročných členských príspevkov, rozpočet a správu o hospodárení,
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 8. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo najmenej raz za dva roky alebo ak o to požiada tretina členov združenia.
 9. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná alebo zastúpená nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 10. Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom združenia v čase medzi valnými zhromaždeniami. Predsedníctvo má min. 3 členov.
 11. Dozorná rada kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a podáva o tom správu valnému zhromaždeniu. Dozornú radu tvorí min. jej predseda.
 12. Štatutárnym zástupcom združenia je jeho predseda. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník združenia.
 13. Minimálne 5 členov v jednom meste môže vytvoriť pobočku, ktorá nemá právnu subjektivitu. Pobočka združenia má vlastnú kontaktnú adresu. Pobočka organizuje samostatné činnosti v lokalite, o ktorých priebežne informuje predsedníctvo.

IV. Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo najmä:
  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov,
  • podľa svojich možností aj finančne prispievať na činnosť združenia.
 2. Povinnosti člena:
  • dodržiavať stanovy,
  • aktívne sa podieľať na činnosti združenia a propagovať jeho aktivity,
  • platiť členské príspevky najneskôr do 30. septembra bežného roka.

V. Zásady hospodárenia

 1. Združenie disponuje hmotným a nehmotným majetkom tak, ako ho postupne získava v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.
 2. Príjmy združenia, ktoré tvoria príspevky členov, dotácie, dary (finančné, hmotné alebo služby), príspevky a príjmy z vlastnej činnosti, slúžia na zabezpečenie činnosti organizácie.
 3. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Za úplnosť a správnosť evidencie hospodárenia zodpovedá poverený člen predsedníctva. Za výsledky hospodárenia zodpovedá predseda združenia.

VI. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo
  • rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré zvolí likvidátora.
 2. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zostatok majetku sa rozdelí medzi členov združenia podľa výšky ich darov a príspevkov alebo sa použije na verejnoprospešné účely.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. V ostatnom platia primerane ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením združenia 30. septembra 2000.
 3. Stanovy budú právoplatné odo dňa ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.