YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA
logo_VH

Vedecká hračka

Scientific Toy

Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní.

Vedecká hračka je kvalitná dobrá hračka, ktorá približuje alebo demonštruje konkrétny prírodný jav či zákonitosť alebo technický fenomén.

vedecká hračka, občianske združenie, navrhovanie, vývoj, propagácia, vedeckých hračiek, hier, vzdelávanie, prírodný jav, zákonitosť,

Organizácia je členom:

 • Banskobystrického združenia neziskových organizácií,
 • Medzinárodnej organizácie pre voľný čas detí a mládeže vo vede a technike (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique – MILSET) a
 • Medzinárodnej rady pre detskú hru (International Council for Children's Play – ICCP).

Aktivity v rozvoji vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ocenili:

 • primátor Banskej Bystrice – ďakovný list primátora 2005;
 • Slovenská humanitná rada (B. Puobišová – Dar roka 2005);
 • Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica (E. Balážová, B. Puobišová – Srdce na dlani 2007);
 • Rada mládeže Slovenska (B. Puobišová – MOST 2009);
 • Mesto B. Bystrica (B. Puobišová – Cena Mesta Banská Bystrica 2010).
Súťaž Vedecká hračka - Scientific Toy s medzinárodnou účasťou.

Osemnásť ročníkov súťaže:

233 návrhov (z toho 122 zo zahraničia) od 158 autorov (z toho 50 do 18 rokov). 19. ročník medzinárodnej súťaže (do 31. 7. 2011) je súčasne aktivitou EUROPE-MILSET.

Tvorivé stretnutia a priemyselno-právna ochrana.

Členovia vytvorili 30 pôvodných priemyselno-právne chránených produktov.

Na 8 vynálezcovských výstavách v zahraničí prezentovali 54 slovenských produktov – získali 15 cien a medailí. Aktívna účasť na 10 medzinárodných výstavách vzdelávania, tvorivosti a hračiek – spolu 7 ocenení.

Súťaže a prehliadky technickej tvorivosti.

Tvorba samostatných prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, Študentských konferencií a rôznych súťaží napr. ROBOCUP a ISTROBOT. Ostatné napr.: Lukáš Počatko (*1995) z Michaloviec – 3. a 4. súťaže o kreslený fyzikálny vtip SCHOLA LUDUS, 14. Scientific Toy, Sakrálne stavby Slovenska, Nakresli výskumníka´08, Fotografia očami detí´08, Európa v škole´08, Čo je pre mňa parlament´08 (vždy 1. Miesto); Ján Maťaš (*1995) z Banskej Bystrice – ROBOCUP svetová súťaž 4. miesto Graz´09, 16. miesto Singapur´10; 1. miesto Trenčianske robotické dni 2011 Prezentácie projektov a vedeckých hračiek na výstavách v SR (festivaly vedy a techniky AMAVET - ostatnýkrát 2010, Lučenec) a zahraničí – od roku 1995 najmä na svetových a európskych prehliadkach vedecko-technických projektov detí a mládeže: jeden projekt ESI´07, Durban, Juhoafrická republika; štyri projekty VI. ESE´08, Budapešť; sedem projektov ESI´09, Tunis; jeden projekt ESE´10, Moskva.

Vzdelávanie a poskytovanie informácií o hračkách a o priemyselno-právnej ochrane.

Prednášky na 14 medzinárodných seminároch a konferenciách – ostatné:

 • 16. IPA Conference „Play: Learning for Life“ (Berlín, 2005),
 • 6. mezinárodní konference „Rubikova kostka – multikulturalita“ (Praha, 2006),
 • 24. ICCP World Conference „Life is play“ (Brno, 2007),
 • „Pedagogika voľného času - teória a prax“ (Trnava, 2007),
 • 6. International Conference „The Quality of Education: Theoretical and Practical Dimensions“ (Vilnius, 2007),
 • Hry a hračky v 21. storočí (Modrý Kameň, 2008),
 • 25. ICCP World Play Conference „Childern´s Play: New Goal for the Future“ (Lisabon, 2010),
 • 50. IPA WOrld Conference „Playing into the Future - surviving and thriving” (Cardiff/UK, 2011).
Semináre:

„Úžasné a tak jednoduché“, „Vedecká hračka a pokusy v táboroch“ (1999), „Hračka v škole“ (2003)* a „Hračka v edukácii“ s metodicko-pedagogickými centrami*.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Hračky v edukácii“ (Banská Bystrica, 2005)*.

Spoluusporiadanie medzinárodnej konferencie „Ludotéka – prostredie informálnej edukácie“ (Banská Bystrica – Brezno, 2006)*.

Od novembra 2005 v spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami 56 seminárov "Hračky ako prostriedky edukácie". Z vyše 1 200 pedagogických zamestnancov, účastníkov seminárov, 122 spracovali pôvodné práce o využití konkrétnej hračky vo vyučovaní a získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky akreditovalo 23. júna 2008 podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní kurz „Hry a hračky ako prostriedky edukácie“. Celkový rozsah kurzu je 60 hodín, z toho 24 hodín prednášok, seminárov a workshopov. Odborní garanti vzdelávania sú prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a PaedDr. Eva Balážová, PhD., PdF UMB. Usporiadaním kurzov pre pedagogických zamestnancov, príp. výrobcov a distribútorov hračiek prispievame k zvýšeniu kultúry hry a hrania a využitiu hier a hračiek vo vyučovaní a voľnom čase detí a mládeže.

* v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Publikácie.

Vlastné publikácie:

 • 3 výstavné katalógy, 2 inštruktážne materiály,
 • 2 zborníky prednášok zo seminárov,
 • E. Balážová et al.: Hračky v škole (2004),
 • E. Balážová, B. Puobišová: Hry a hračky vo výrokoch a obrazoch (2008).
 • Vyše 50 príspevkov najmä v odborných periodikách.
 • Vydanie knihy profesora Stanislava Kučeru: Návraty k pravidlům hry (2008).

Show vedeckých hračiek.

Sústreďovanie hračiek, spracúvanie manuálov, využitie hračiek v edukácii, motivácia tvorby a výroby ap. 64 show vedeckých hračiek na 39 miestach – školy, tábory, miestne akcie, detské nemocnice, zotavovne, napr.: Noc vedcov (september 2008, Techmania Plzeň), Vedecko-technická súťaž detí (máj 2009 s AMAVET a ZSVTS, Banská Bystrica), Slovenská obchodná a priemyselná komora (apríl, 2010, hotel Lux, Banská Bystrica), Noc múzeí (máj 2010, Betliar), Deň hrania v SR (25. september 2010), Európsky týždeň vedy (november 2010, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava), Deň detí 2011 (Žiar nad Hronom, Lieskovec, Banská Bystrica – radnica, Banská Bystrica – Radvaň).

Interaktívne výstavy.

26 zostáv interaktívnych putovných výstav. Od decembra 1998 do júla 2011 sa na Slovensku pohralo vyše 320 000, najmä mladých, návštevníkov na 261 výstavách v 138 mestách a obciach v 201 inštitúciách (múzeá, galérie, školy, centrá voľného času, knižnice, miestne úrady, domy kultúry, osvetové strediská ap.). V apríli 2004 bola prvá zahraničná výstava „Vedecká hračka putuje Európou“ v Békešskej Čabe (Maďarsko). Výstava „Kaleidoskop – vedecká hračka“ v českej mutácii začala svoje putovanie po Českej republike v centre vedecko-technického poznávania TECHMANIA v Plzni v septembri 2008 – pokračovala v Zámockej galérii v Kladne a v Sladovni v Písku. Participovanie na iných výstavách, napr. Schola ludus (Bratislava, 2000), Bienále fantázie (Martin, 2004), Bibliobraz (Moskva, 2007 a Kaliningrad, 2009). Personalizovaná poštová známka podľa návrhu PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD. k 10. výročiu združenia mala krst na otvorení jubilejnej výstavy „X. Vedecká hračka“.

Súčasné putovné interaktívne výstavy:

 • „KALEIDOSKOP – vedecká hračka“ (najmä o optike) je určená predškolákom, žiakom 1. stupňa a rodinám;
 • „ŠPIRÁLA – vedecká hračka“ je najmä pre starších žiakov;
 • „HODNOTY – vedecká hračka“ – návštevníci si popri hre overia svoj odhad niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, čas, dĺžka, koncentrácia, ...) a popri tom si uvedomia mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, sloboda, láska a priateľstvo, rodina, práca, viera, múdrosť, umenie, príroda, vzdelanie, ...), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel;
 • „KOLESO – vedecká hračka“ je postavená na najvýznamnejšom vynáleze histórie.
 • „VEDECKÁ HRAČKA V ŠKOLE“ putuje po školách a centrách voľného času v SR.
 • „VEDECKÁ HRAČKA RODINE/DEŤOM“ – najnovšia „kufrová“ výstava je určená na stretnutia rodín a priateľov s deťmi.

V Dome techniky ZSVTS v Banskej Bystrici bola od októbra 2009 do júna 2011 stála interaktívna výstava „VEDHRAČKA“ ako základ Centra hier a hračiek – originálneho komplexného osvetovo-vzdelávacieho zariadenia tvorivého poznávania na báze hier, v ktorom sa budú snúbiť funkcie centra vedy a ludotéky (lékotéky) s uplatnením know-how výstav Vedecká hračka. Na výstave VEDHRAČKA bol v auguste 2010 pod patronátom rektorky UMB prof. PhDr. Beaty Kosovej, PhD. denný detský tábor tvorivosti s Dňom robotiky, ktorý navštívil aj primátor Banskej Bystrice Mgr. Ivan Saktor. Na stálej výstave bol ústredný štáb prvého Worldwide Day of Play v SR, do ktorého sa 25. septembra 2010 zapojilo na vyše 100 miestach v 84 mestách a obciach Slovenska vyše 3 000 ľudí rôzneho veku.

Stála interaktívna výstava VEDHRAČKA je od 28. 5. 2011 v Europa SC pred kinami. V Dome technike ZSVTS v Banskej Bystrici je „VEDHRA – centrum hrania“ – priestor na hravé poznávanie a tiež študovňa, infocentrum a výskumno-vývojové pracovisko (tvorivosť a ludonómia), interaktívna výstavka vybraných vedeckých hračiek a fyzikálnych experimentov s kobercom pre najmenších a tmavým kútom interiérových predmetov, herňa a požičovňa spoločenských hier a hračiek.

© Vedecká hračka, Ing. Beata Puobišová, júl 2011