YouTube logo Facebook logo
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Magnetické Jojo

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: kov, plast / Pôsobiace fyzikálne javy: sila kinetická, gravitačná a magnetická / Krajina pôvodu/miesto nákupu: Čína/ Francúzsko, Maďarsko, Anglicko /

Ako s hračkou manipulovať:

Pravidelne šikmo nahor a nadol pohybujte držadlom dvojice zahnutých oceľových koľajničiek, na ktorých je zotrvačníkové magnetické jojo.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

Môžete spozorovať pohyb magnetického joja po oceľových koľajničkách. Raz sa pohybuje jojo hore, potom zase dole. Zotrvačník joja sa zľahka presúva po koľajničkách a drží sa ich aj vtedy, keď sa dostane na spodnú stranu koľajníc.

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Oska vlastného joja je silným feritovým magnetom a magnetickou silou sa drží dvoch oceľových koľajničiek, ktoré sú zvinuté do oblúkovitej podoby. Koľajničky držíme pomocou držadla (rukoväte) a preklápame ich do rôznych polôh. Zotrvačník joja sa zľahka presúva po koľajničkách a drží sa ich aj vtedy, keď sa dostane na spodnú stranu koľajníc. Zotrvačník sa magnetickými silami spoľahlivo pridŕža koľajničiek. Pri pohybe zotrvačníka joja sa odohrávajú komplikované energetické premeny. V magnetickom joje sa popri zmenách kinetickej energie postupného pohybu, kinetickej energie rotačného pohybu a potenciálnej gravitačnej energie uplatňuje aj magnetická energia.

Magnetické kreslenie

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: papier, magnet, fólia, kovové piliny / Pôsobiace fyzikálne javy: magnetizmus / Krajina pôvodu/miesto nákupu: Slovensko /

Ako s hračkou manipulovať:

Hranolovým magnetom poťahuj (kresli) na fólii nad obrázkom.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

Pri ťahaní hranolovým magnetom po fólii sa pohybujú drobné čierne kovové piliny pod fóliou v smere, v akom pohybujete hranolovitým magnetom. Takýmto spôsobom môžete plešatému pánovi na obrázku nakresliť vlasy, fúzy, bradu atď.

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Plešatému pánovi narástli pod fóliou vlasy, brada, fúzy, alebo sa stal z neho jednooký pirát. Záleží na schopnosti a vôle maliara. A to všetko vďaka správnemu premiestneniu kovových železných pilín, na ktoré pri prenášaní (kreslení) pôsobí magnetická sila hranolového magnetu v rukách maliara. To znamená, že hranolový magnet priťahuje železné piliny pod fóliou, tie sa k nemu lepia a preto sa pohybujú v jeho smere.

Zemeguľa visiaca vo vzduchu

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: kov, feritový magnet, plast / Pôsobiace fyzikálne javy: elektromagnetizmus, gravitačná energia / Krajina pôvodu/miesto nákupu: USA, Slovensko (BA, ZA) /

Ako s hračkou manipulovať:

Po zapojení zariadenia do elektrickej siete vložte zemeguľu pod elektromagnetický záves tak, aby sa vznášala vo vzduchu.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

Zemeguľa sa mierne kolíše a otáča vo vzduchu.

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Zemeguľa opatrne vložená pod elektromagnetický záves sa ničoho nedotýka, vznáša sa vo vzduchu. V mieste severného pólu zemegule je vstavaný malý feritový magnet. Tiaž je prekonávaná pôsobením magnetického poľa. Magnetické pole cievky vo zväčšenej hornej časti oblúka pôsobí na feritový magnet nachádzajúci sa v guli a zaisťuje konštantnú polohu zemegule. Ak magnetické pole cievky zoslabne, tak zemeguľu pritiahne k zemi gravitačná energia (zemská príťažlivosť) a zemeguľa spadne. To znamená, že stratí sa magnetická energia cievky a zemská príťažlivosť pritiahne zemeguľu k zemi.

Elektrická netýkavka

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: drevo, kov / Pôsobiace fyzikálne javy: elektrický obvod, vedenie elektrického prúdu, zvukový signál / Krajina pôvodu/miesto nákupu: Nemecko, Maďarsko /

Ako s hračkou manipulovať:

Pri manipulácii s elektrickou netýkavkou môžete vyskúšať svoju presnosť, trpezlivosť a odhad. Prejdite kovovou neuzavretou slučkou na držiaku po kovovej trati bez toho, aby ste sa ho dotkli.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

V momente, ako sa neuzavretá kovová slučka dotkne kovovej trate, ozve sa zvukový signál (jemné pípnutie).

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Jednoduchý elektrický obvod sa skladá zo zdroja napätia, spotrebiča, vodičov a väčšinou aj vypínača. Pri elektrickej netýkavke tvorí uzavretý elektronický obvod ohnutý kovový drôt, ktorý plní funkciu vodiča elektrického prúdu. Zdrojom napätia je batéria, ktorá je uložená v drevenom podstavci. K batérii je pripojený zvukový hlásič. Aby vodičom stále prechádzal elektrický prúd, musí byť na jeho koncoch rozdiel potenciálov a elektrický obvod musí byť uzavretý. Keď sa neuzavretou drôtenou slučkou dotkneme ohnutého drôtu, tak uzavrieme (spojíme) elektronický obvod a ozve sa zvukový signál. Pokiaľ neuzavretú slučku oddialime od kovového obvodu, tak sa elektronický obvod otvorí (odpojí) a zvukový signál zanikne.

Magické magnetické pero

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: plast, feritové magnety, plexisklo / Pôsobiace fyzikálne javy: magnetizmus, gravitačné pole / Krajina pôvodu/miesto nákupu: Slovensko (Beňadik Slávik) /

Ako s hračkou manipulovať:

Oprite špičku pera o kolmú priesvitnú zarážku vo výške asi 2 cm nad podložkou a mierte ho roztočte.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

Uvidíte dlhodobé spomaľujúce sa točenie pera v magnetickom poli. Pero zostane visieť vo vzduchu. Oddychuje na magnetických vankúšikoch.

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Podstavec i pero obsahujú feritové magnety. Sú účelne tvarované a zmagnetizované tak, aby pero mohlo odpočívať na magnetických poliach. Ak správne položíme pero, tak sa nedotýka podložky, len jeho hrot je trochu zapretý do zvislej plexisklovej steny. Pero sa môže pomerne dlho otáčať. Stačí, keď mu dáme po položení mierny rotačný impulz (mierne ho rozkrútime). Pero je nadľahčované pôsobením magnetických polí. Súhlasné magnetické póly sa vždy vzájomne odpudzujú a toto je tá sila, ktorá prekonáva tiaž pera. Bočnému vybehnutia pera z rovnovážnej polohy bráni zdvojenie magnetických párov po obidvoch stranách podložky. Pozdĺžnemu vybehnutiu v smere špičky bráni plexisklová stena, o ktorú sa pero mierne opiera (je do nej mierne hrotom zapichnuté). Pozdĺžnemu vybehnutiu v opačnom smere bráni magnetické pole tým, že magnety v pere sú v smere osi mierne posunuté v porovnaní s magnetmi v podložke.

UFO visiace vo vzduchu

Skupina: elektrina a magnetizmus / Použitý materiál: kov, feritový magnet / Pôsobiace fyzikálne javy: elektromagnetizmus, gravitačná energia / Krajina pôvodu/miesto nákupu: Rusko - Moskva /

Ako s hračkou manipulovať:

Po zapojení zariadenia do elektrickej siete vložte ufo pod horný okraj štvorcového otvoru tak, aby sa ufo vznášalo vo vzduchu.

Čo môžeme pri hre pozorovať:

Ufo zostane visieť vo vzduchu a bude sa mierne kolísať a otáčať sa ako naozajstné ufo a pritom sa nebude ničoho dotýkať. V dolnej časti konštrukcie ufa (pri dolnom okraji štvorcového otvoru) sú vstavané dve žiarovky (lampy), ktoré osvetľujú ufo a tým vznikne dojem skutočného lietajúceho ufa. Žiarovky sa rozsvietia vtedy, keď ufo umiestnime do správnej polohy.

Opis pozorovaného fyzikálneho javu, princíp činnosti:

Ufo opatrne vložené do štvorcového otvoru sa ničoho nedotýka, vznáša sa vo vzduchu, pritom sa mierne kmitá a otáča sa. V konštrukcii ufa sa nachádzajú žiarovky, ktoré sa po zapojení do elektrickej siete rozsvietia a vrhajú svetlo na vznášajúce sa ufo. Ak ufo priložíte príliš blízko k hornému okraju otvoru tak sa ufo prilepí, lebo v mieste severného pólu má vstavaný malý feritový magnet a ten ho pritiahne. Takže tiaž ufa je prekonávaná pôsobením magnetického poľa. V hornej časti konštrukcie ufa (pri hornom okraji štvorcového) sa nachádza magnetická cievka, ktorej magnetické pole pôsobí na feritový magnet nachádzajúci sa v ufe. Keď ufo vložíte príliš ďaleko od horného okraja štvorcového otvoru tak magnetické pole cievky zoslabne a ufo spadne, lebo sa tam stráca magnetická sila a ufo pritiahne k zemi gravitačná sila (zemská príťažlivosť). Takže tu pôsobia dve sily – magnetická a gravitačná. Ak uhádnete správny pomer medzi gravitačnou silou a magnetickou silou cievky tak ufo zostane visieť vo vzduchu. Magnetické pole cievky zabezpečuje konštantnú polohu ufa.